کالوم هادسون اودوی

انگلیس
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: چلسی