خوزه ایگناسیو González Sáenz

اسپانیا
تیم باشگاهی: توندلا