آندره آ دزی

ایتالیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: هلاس ورونا