ایلیا گروئف

بلغارستان
پست: هافبک
تیم باشگاهی: وردر برمن