خوزه پدرو Ferreira Oliveira

پرتغال
پست: دروازه بان