فدریکو زانچتا

ایتالیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: اسپال