نونو تاوارس

پرتغال
پست: مدافع
تیم باشگاهی: بنفیکا