دنیل مالدینی

ایتالیا
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: میلان