ادی سالسدو

ایتالیا
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: هلاس ورونا