ایبراهیما کامارا

گینه
پست: هافبک
تیم باشگاهی: موریرنزه