وسلی آندراده

برزیل
پست: مدافع
تیم باشگاهی: هلاس ورونا