ایمانول آلگواسیل

اسپانیا
تیم باشگاهی: رئال سوسیداد