یوری Schoonderwalt

هلند
پست: دروازه بان
تیم باشگاهی: دن هاخ