دوایت مک نیل

انگلیس
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: برنلی