پائولو کانیسترا

ایتالیا
پست: مدافع
تیم باشگاهی: اسپال