آلفونسو پاستور

اسپانیا
پست: دروازه بان
تیم باشگاهی: سویا