ادواردو کاماوینگا

فرانسه
پست: هافبک
تیم باشگاهی: رن