جمال لویس

ایرلند شمالی
پست: هافبک
تیم باشگاهی: نوریچ سیتی