ریکاردو ماستریلی

ایتالیا
پست: مدافع
تیم باشگاهی: اسپال