جانمارکو چیرونی

ایتالیا
پست: دروازه بان
تیم باشگاهی: لچه