والدو روبیو

اسپانیا
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: وایادولید