رابی ماتوندو

ولز
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: شالکه 04