دژان کولوسفسکی

سوئد
پست: هافبک
تیم باشگاهی: پارما