کانر کاونتری

ایرلند
پست: هافبک
تیم باشگاهی: وست هم یونایتد