تانگوی کواسی

فرانسه
پست: مدافع
تیم باشگاهی: پاری سن ژرمن