آنتونینو گالو

ایتالیا
پست: مدافع
تیم باشگاهی: لچه