بنوا بادیاشیل

فرانسه
پست: مدافع
تیم باشگاهی: موناکو