نیکولو روولا

ایتالیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: جنوا